Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Biologia

O kursie

Kurs maturalny z biologii:

 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • prowadzony jest w systemie całorocznym, semestralnym lub feryjnym
  (do wyboru),
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiają sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z biologii.

Dzięki nam

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę wymaganą na maturze z biologii,
 • opanujesz znajomość procesów i zjawisk oraz zależności budowy i funkcjonowania organizmów,
 • nabędziesz umiejętność przedstawiania związków przestrzennych między elementami układów żywych i związków czasowych, 
 • nauczysz się planować, przeprowadzać i opisywać doświadczenia biologiczne oraz interpretować otrzymane wyniki,
 • nabędziesz umiejętność wykorzystania pozyskanej wiedzy do wiedzy i jej stosowania do identyfikowania i analizowania problemów,
 • opanujesz umiejętności dotyczące rozumowania, argumentowania i wnioskowania,
 • nabierzesz sprawność przetwarzania informacji biologicznych z postaci liczbowej w postać wykresu lub diagramu, z postaci tekstu do postaci schematu lub tabeli
 • będziesz skutecznie wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł,
 • wykształcisz umiejętności wykorzystania narzędzi matematycznych do opisu i analizy zjawisk i procesów

Terminy (do wyboru)

POZIOM ROZSZERZONY

termin data rozpoczęcia  koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  

niedziele
w godz. 
11.30 – 13.55

Grupa
uruchomiona
- możliwość
dopisania
do grupy

18 listopada 2018

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 09.11.2018 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2018 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2019 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2019 r

zapisuję się >>
piątki
w godz. 
16.30 – 18.55

23 listopada 2018

790 zł 
za 60-godzin zajęć

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • dokonać wpłaty:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

mgr Jadwiga Przeciszewska - nauczyciel dyplomowany uczący w V LO im. Ks.J.Poniatowskiego, przygotowuje do olimpiad przedmiotowych, członek komisji egzaminacyjnych, prowadziła zajęcia w Zespole Szkół Ogólnokształcących przy Ambasadzie RP w Moskwie, recenzentka podręcznika - vademecum z zakresu programu rozszerzonego biologii, od 2004 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Agata Sworska - nauczyciel dyplomowany uczący w Niepubliczznym LO nr 40, egzaminator maturalny, przygotowuje uczniów do olimpiad i konkursów biologicznych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury i egzaminów gimnazjalnych.


Opis zajęć

Program kursu maturalnego z biologii na poziomie rozszerzonym zawiera podział na bloki tematyczne, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu z biologii na rok szkolny 2018/2019 realizowane będą następujące treści nauczania:

 • biochemiczne podstawy życia
 • budowa i funkcjonowanie komórki
 • różnorodność życia na Ziemi – zasady klasyfikacji, sposoby identyfikacji i przegląd
 • budowa i funkcjonowanie organizmu człowieka
 • stan zdrowia i choroby
 • genetyka i biotechnologia
 • ekologia i ochrona środowiska
 • ewolucja i historia życia na Ziemi

W pierwszej części zajęć - teoretycznej, wykładowca, zawsze w oparciu o prezentacje multimedialne i materiały audio, omawia poszczególne zagadnienia dotyczące danego działu tematycznego oraz przykładowe zadania maturalne.

W części praktycznej słuchacze, pod nadzorem i z pomocą prowadzącego, rozwiązują zadania związane z tematyką omawianą na danych zajęciach, wzorowane na zadaniach z arkuszy egzaminacyjnych.

Ostatnia część to test. Na każdych zajęciach słuchacze samodzielnie rozwiązują zadania maturalne dotyczące przerobionych już na wcześniej treści. Testy sprawdzane są przez wykładowcę i dokładnie omawiane na kolejnych zajęciach.

Po każdym zrealizowanym bloku tematycznym przeprowadzane są sprawdziany, które mają na celu sprawdzenie aktualnego stanu wiedzy uczniów.

Wykładowca szczegółowo omawia sprawdzian każdego ucznia, co pozwala dokładnie ocenić jego wiedzę oraz umożliwia indywidualne zwrócenie uwagi na problemy dotyczące rozwiązanych zadań maturalnych.

Powstałe w trakcie zajęć niejasności  wyjaśniane są na bieżąco z uczniami. Tematy wymagające indywidualnego wyjaśnienia, mogą zostać omówione podczas indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału, uczniowie odrabiają prace domowe nawiązujące do bieżącego tematu. Prace te omawiane są na kolejnych zajęciach.

Po zrealizowaniu całego programu kursu, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach.

Lokalizacja zajęć:

IX Liceum Ogólnokształcące im. K.Hoffmanowej 
Warszawa, ul. Hoża 88
(w pobliżu Dworca Centralnego)