Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Chemia

O kursie

Kurs maturalny z chemii:

 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • prowadzony jest w systemie całorocznym, semestralnym lub feryjnym
  (do wyboru),
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z chemii.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej,
 • opanujesz umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, ich obserwacji i interpretowania wyników,
 • będziesz prawidłowo wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu i analizy zjawisk i procesów,
 • nauczysz się w poprawny sposób wykorzystywać wykresy, rysunki, tabele, schematy
 • nauczysz się właściwie zapisywać konfigurację elektronową pierwiastków oraz określać położenie pierwiastka w układzie i na tej podstawie podawać jego właściwości,
 • będziesz poprawnie określać typy hybrydyzacji i kształty cząsteczek,
 • utrwalisz sposoby określania rodzajów wiązań oraz rysowania wzorów elektronowych kreskowych związków,
 • nabędziesz wprawę w pisaniu równań reakcji chemicznych powstawania związków nieorganicznych: kwasów, zasad, wodoro – i hydroksosoli oraz związków amfoterycznych;
 • wyćwiczysz dobieranie współczynników w reakcjach redox w sposób jonowy skrócony z określeniem środowiska (bilans elektronowy);
 • opanujesz poprawne nazewnictwo związków chemicznych, zgodnie z nomenklaturą Stockea;
 • rozwiniesz umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z treścią ze stechiometrii, stężeń roztworów, pH, równowag, szybkości reakcji, stopnia i stałej dysocjacji, izotopów oraz zadań dotyczących związków organicznych
 • nauczysz się określać typy reakcji (substytucja, addycja, eliminacja)
 • opanujesz umiejętność pisania równań reakcji charakterystycznych dla jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów oraz równań reakcji charakterystycznych dla węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (wzory półstrukturalne)
 • nabędziesz umiejętności wykorzystywania informacje z różnorodnych źródeł

Terminy (do wyboru)

POZIOM ROZSZERZONY

termin data rozpoczęcia  koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  
niedziele
w godz. 
09.00 – 11.25

18 listopada 2018

790 zł 
za 60-godzin zajęć

I rata - 225 zł. 
do 09.11.2018 r.
           
II rata - 225 zł. 
do 08.12.2018 r
               
III rata - 225 zł. 
do 05.01.2019 r

IV rata - 225 zł. 
do 09.02.2019 r

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Warunki zapisu

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • dokonać wpłaty:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>


Wykładowcy

mgr Joanna Pawłowska - nauczyciel dyplomowany uczący w XXVII LO im.T.Czackiego, członek komisji egzaminacyjnych, opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Małgorzata Walkowiak - nauczyciel dyplomowany uczący w LXX im. A.Kamińskiego, egzaminator maturalny, od 2004 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.


Opis zajęć

Program kursu maturalnego z chemii corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2018/2019  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • substancje i ich właściwości
 • wewnętrzna budowa materii
 • reakcje chemiczne
 • powietrze i inne gazy
 • woda i roztwory wodne
 • kwasy i zasady
 • sole
 • węgiel i jego związki z wodorem
 • pochodne węglowodorów

Kurs przygotowawczy z chemii na poziomie rozszerzonym podzielony został na bloki tematyczne, tak aby jak najlepiej powtórzyć i usystematyzować wiedzę posiadaną przez uczniów.

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia wiadomości z danego bloku tematycznego, przy czym wykładowca szczególną uwagę zwraca na zagadnienia niezbędne do prawidłowego rozwiązywania zadań maturalnych. Wszelkie braki teoretyczne są uzupełniane na bieżącą, tak aby uczniowie byli w pełni przygotowani do czekającego ich egzaminu.

Następnie uczniowie wykorzystują pozyskaną wiedzę, rozwiązując wraz z wykładowcą różnorodne zadania egzaminacyjne. W miarę nabierania sprawności w rozwiązywaniu ćwiczeń, uczniowie przystępują do pracy samodzielnej.

Każdy niezrozumiały element przerabianego materiału może zostać omówiony podczas indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

Przygotowując do matury, dużą rolę przykładamy do systematycznego pozyskiwania wiedzy przez uczniów, regularnie zadając prace domowe w formie zestawów egzaminacyjnych oraz przeprowadzając cyklicznie sprawdziany. Niewątpliwie jest to czynnik motywujący uczniów do pracy.

Po zrealizowaniu całego programu zajęć, przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny, który daje uczniom możliwość sprawdzenia się w sytuacji stresowej oraz oswojenia z formułą egzaminu. Jest on oceniany według kryteriów opracowanych przez CKE, a zadania wraz z prawidłowymi rozwiązaniami omawiane są na ostatnich zajęciach.

Lokalizacja zajęć:

IX Liceum Ogólnokształcące im. K.Hoffmanowej 
Warszawa, ul. Hoża 88
(w pobliżu Dworca Centralnego)