Zapytanie ofertowe - prowadzenie zajęć edukacyjnych

Projekt Kluczowy pakiet startowy jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

    

 ZAPYTANIE OFERTOWE NA POPROWADZENIE ZAJĘĆ

W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I W GIMNAZJUM GMINY KOZIENICE

 

I. Informacje wstępne

    W związku z realizacją projektu Kluczowy pakiet startowy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (kod 02-722), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103, lok.65 oraz gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, Polskie Centrum Edukacji zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert dotyczących realizacji jednego lub większej liczby opisanych poniżej zleceń:

 1. poprowadzenia zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki i przyrody (nauk przyrodniczych) – kod CPV 80000000-4
 2. poprowadzenia warsztatów robotycznych - kod CPV 80533100-0
 3. poprowadzenia warsztatów eksperymentalnych - kod CPV 80533100-0
 4. poprowadzenia warsztatów interpersonalnych - kod CPV 80000000-4
 5. poprowadzenia zajęć podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli - kod CPV 80533000-9
 6. zapewnienia opieki pedagogicznej w trakcie warsztatów robotycznych, eksperymentalnych i interpersonalnych - kod CPV 85312110-3

dla Uczestników Projektu (dalej: UP) zgodnie z regulacjami sformułowanymi we wskazanych poniżej dokumentach

 • Regulamin konkursu zamkniętego nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja 1.0, Warszawa, dnia 07 października 2016 r.
 • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.
 • Zasady kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 z dnia 08.05.2015 r.
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020 z dnia 06.09.2016r.
 • Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji z dnia 09.07.2015 r.
 • Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 z dnia 28.08.2015.
 • Wytyczne Instytucji Zarządzającej w zakresie zasad przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
 • Wytyczne w zakresie gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;
 • Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego
  i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 (jeśli dotyczą);
 • Wniosek o dofinansowanie nr RPMA.10.01.01-14-7196/16.

i następującymi warunkami (szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych zleceń znajdują się w kolejnej części niniejszego dokumentu):

 • Osoby, które będą objęte wsparciem: uczniowie 4 szkół podstawowych (w Nowej Wsi, w Piotrkowicach, w Wólce Tyrzyńskiej, w Szkole Podstawowej nr 1 w Kozienicach) i 1 gimnazjum (Gimnazjum nr 1 w Świerżach Górnych) zlokalizowanych na terenie gminy Kozienice oraz nauczyciele uczący we w/w placówkach;
 • Termin realizacji Projektu: 1 września 2017 r. – 30 czerwca 2019 r. Co do zasady terminy zajęć poszczególnych grup będą rozłożone równomiernie we w/w okresie;
 • Główny cel projektu: rozwijanie deficytowych kompetencji kluczowych uczniów gminy Kozienice w zakresie nauk przyrodniczych, ICT, angielskiego oraz kreatywności i umiejętności współdziałania w grupie w zadaniowo-projektowym trybie pracy;
 • Więcej informacji na temat Projektu – do wglądu w biurze Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie, przy ul. Jaworzyńskiej 8, lok.2, w godz. 9:00-17:00.

 

II. Informacje szczegółowe o poszczególnych zleceniach

(Uwaga:

- godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć są podane orientacyjnie w tym sensie, że w uzasadnionych potrzebami konkretnej grupy przypadkach mogą się one zmienić; jednak możliwe zmiany będą dotyczyć nie więcej niż 20% zajęć, stąd podane godziny stanowią wiarygodną podstawę do wyceny;

- podane łączne liczby godzin mają stanowić podstawę do wyceny, jednak ostateczna liczba godzin może być nieco mniejsza (ale nie więcej niż o 20%) – sygnałem przypominającym to przy opisie poszczególnych rodzajów zajęć jest znak +/-)

 

Część I Poprowadzenie zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, matematyki i przyrody (nauk przyrodniczych)

 1. Terminy zajęć: poza godzinami zajęć szkolnych (w dni powszednie lub w weekendy); początek zajęć najwcześniej o godzinie 9:00, a koniec najpóźniej o godz. 18:00. Konkretne terminy na kolejny miesiąc zostaną wskazane Wykonawcy do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego – z wyjątkiem harmonogramu na wrzesień 2017 r., który zostanie przedstawiony najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Przewidywana liczba grup: 18 dla uczniów szkół podstawowych i 4 dla uczniów gimnazjum.
 3. Przewidywana liczba osób w grupie: 10.
 4. Przewidywana długość jednych zajęć: 2-3 godziny.
 5. Przewidywana liczba godzin zajęć w jednej grupie: 40.
 6. Łączna liczba godzin zajęć: w szkołach podstawowych – 720 (+/- 20%), w gimnazjum – 160 (+/-20%).
 7. Wymagania dotyczące programu:
 1. przygotowują go w formie pisemnej trenerzy po przeprowadzeniu testu kompetencyjnego i przedstawiają do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od przeprowadzenia testu; konieczną częścią programu są materiały szkoleniowe;
 2. musi być dostosowany do wieku i potrzeb UP, uwzględniać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne UP;
 3. uwzględnia założenie, że podstawowym trybem pracy na zajęciach jest metoda projektowa;
 4. uwzględnia wykorzystanie na zajęciach sprzętu, którego zakup jest przewidziany w wydatkach projektowych odnoszących się do danego rodzaju zajęć. 
 1. Zamawiający zapewni wydruk przygotowanych przez trenerów materiałów, pomoce naukowe i dydaktyczne zgodne z katalogiem MEN (m.in. tablice multimedialne), których trenerzy mają obowiązek używać.
 2. Wymagania dotyczące nauczycieli prowadzących zajęcia:
 1. co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć z danego obszaru na określonym poziomie edukacyjnym;
 2. przygotowanie pedagogiczne.
 1. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ma obowiązek przygotować i przeprowadzić testy kompetencyjne zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Propozycję testów do akceptacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed ich planowanym przeprowadzeniem.

 

Część II Poprowadzenie zajęć robotycznych dla uczniów szkół podstawowych

 1. Terminy zajęć: weekendy - początek zajęć najwcześniej o godzinie 9:00, a koniec najpóźniej o godz. 18:00.  Konkretne terminy na kolejny miesiąc zostaną wskazane Wykonawcy do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego – z wyjątkiem harmonogramu na wrzesień 2017 r., który zostanie przedstawiony najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Przewidywana liczba grup: 18
 3. Przewidywana liczba dni zajęć – 8 (7 godzin każdego dnia).
 4. Łączna liczba godzin zajęć: 1008 (+/-20%).
 5. Przewidywana liczba osób w grupie: 10.
 6. Wymagania dotyczące programu:
 1. przygotowują go w formie pisemnej trenerzy po przeprowadzeniu testu kompetencyjnego i przedstawiają do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od przeprowadzenia testu; konieczną częścią programu są materiały szkoleniowe;
 2. zajęcia mają wprowadzać w świat robotyki i elektroniki przez budowanie robotów z klocków i programowanie ich na komputerach;
 3. w trakcie zajęć uwzględnione będzie praktyczne wykorzystywanie wiedzy z fizyki, matematyki, elektroniki, informatyki i angielskiego;
 4. w trakcie zajęć odbywać się będą konkursy wiedzy, walki robotów;
 5. zajęcia mają rozwijać wyobraźnię przestrzenną, twórcze myślenie, umiejętność pracy w grupie, umiejętności programistyczne;
 6. dostosowany do wieku i możliwości intelektualnych UP; uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne UP;
 7. uwzględnia założenie, że materiały szkoleniowe mają zawierać słownictwo w języku angielskim;
 8.  uwzględnia wykorzystanie na zajęciach sprzętu, którego zakup jest przewidziany w wydatkach projektowych odnoszących się do danego rodzaju zajęć.
 1. Zamawiający zapewni sale komputerowe ze sprzętem TIK, zestawy robotyczne (1 zestaw na 2 osoby) i plansze,  stałą opiekę pedagogiczną oraz wydruk materiałów dydaktycznych.
 2. Zajęcia w każdej grupie będzie prowadziło dwóch trenerów jednocześnie.
 3. Wymagania dotyczące trenerów prowadzących zajęcia:
 1. wyspecjalizowani eksperci posiadający co najmniej roczne doświadczenie w IT, robotyce i pracy z dziećmi i młodzieżą;
 2. posiadający co najmniej roczne doświadczenie w programowaniu robotów.
 1. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ma obowiązek przygotować i przeprowadzić testy kompetencyjne zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Propozycję testów do akceptacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed ich planowanym przeprowadzeniem.

 

Część III Poprowadzenie warsztatów eksperymentalnych da Vinci dla uczniów gimnazjum

 1. Terminy zajęć: weekendy - początek zajęć najwcześniej o godzinie 9:00, a koniec najpóźniej o godz. 18:00. Konkretne terminy na kolejny miesiąc zostaną wskazane Wykonawcy do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego – z wyjątkiem harmonogramu na wrzesień 2017 r., który zostanie przedstawiony najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Przewidywana liczba grup: 4.
 3. Przewidywana liczba dni zajęć w grupie: 8 (po 7 godzin każdego dnia).
 4. Łączna liczba godzin zajęć: 224 (+/-20%).
 5. Przewidywana liczba osób w grupie: 10.
 6. Wymagania dotyczące programu:
 1. przygotowują go w formie pisemnej trenerzy po przeprowadzeniu testu kompetencyjnego i przedstawiają do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od przeprowadzenia testu; konieczną częścią programu są materiały szkoleniowe;
 2. uwzględnia połączenie fizyki, matematyki, techniki, modelarstwa i ICT-CAD (komputerowego wspomagania projektowania);
 3. zakłada następujące formy pracy: dwuosobowe zespoły, które mają przydzielone narzędzia i materiały; przeprowadzanie doświadczeń, konkursy, tworzenie konstrukcji, elementy krótkich wykładów wprowadzających do poszczególnych zagadnień, elementy wykładów wyjaśniających w przypadku zajęć doświadczalnych (w przypadku gdy uzyskano nieoczekiwane wyniki eksperymentu);
 4. dostosowany do wieku i możliwości intelektualnych UP; uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne UP;
 5. uwzględnia założenie, że materiały szkoleniowe mają zawierać słownictwo w języku angielskim;
 6. uwzględnia wykorzystanie na zajęciach sprzętu, którego zakup jest przewidziany w wydatkach projektowych odnoszących się do danego rodzaju zajęć.
 1. Zajęcia w każdej grupie będzie prowadziło dwóch trenerów jednocześnie.
 2. Zamawiający zapewni sale komputerowe ze sprzętem TIK i sprzętem multimedialnym, narzędzia, przybory i materiały dla każdej grupy, stałą opiekę pedagogiczną oraz wydruk materiałów dydaktycznych.
 3. Wymagania dotyczące trenerów prowadzących zajęcia: specjaliści posiadający co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć, spotkań lub pokazów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 4. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ma obowiązek przygotować i przeprowadzić testy kompetencyjne zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Propozycję testów do akceptacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed ich planowanym przeprowadzeniem.

 

Część IV Poprowadzenie warsztatów interpersonalnych dla wszystkich uczniów

 1. Terminy zajęć: poza godzinami zajęć szkolnych (w dni powszednie lub w weekendy); początek zajęć najwcześniej o godzinie 9:00, a koniec najpóźniej o godz. 18:00. Konkretne terminy na kolejny miesiąc zostaną wskazane Wykonawcy do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego – z wyjątkiem harmonogramu na wrzesień 2017 r., który zostanie przedstawiony najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Każda grupa ma zajęcia dwa razy (dwa dni po 6 godzin).
 3. Przewidywana liczba grup: 22 (18 dla uczniów szkół podstawowych i 4 dla uczniów gimnazjum).
 4. Łączna liczba godzin zajęć: 264 (+/-20%).
 5. Przewidywana liczba osób w grupie: 10.
 6. Wymagania dotyczące programu:
 1. przygotowują go w formie pisemnej trenerzy po przeprowadzeniu testu kompetencyjnego i przedstawiają do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od przeprowadzenia testu; konieczną częścią programu są materiały szkoleniowe;
 2. zakłada, że główną metodą pracy będą warsztaty praktyczne stymulujące kreatywność i innowacyjność uczniów oraz naukę pracy w grupie;
 3. uwzględnia naukę technik kreatywnego myślenia (w tym zwłaszcza kreatywnego podejścia do rozwiązywania problemów);
 4. uwzględnia podział zajęć na moduły: I integracja i kreatywne myślenie, II narzędziownia, III zajęcia praktyczne;
 5. w jego tworzeniu należy jako punkt odniesienia przyjąć przykładowe scenariusze: stworzenie przez dzieci projektu i makiety najlepszego placu zabaw dla nich samych, wcielenie się w role archeologów, którzy prowadzą wykopaliska, wyklejają ceramikę lub tworzą biżuterię z brązu; wcielenie się w rolę programistów projektujących portal internetowy dla młodzieży; wcielenie się w role detektywów, którzy rozwiązują zagadki kryminalistyczne;
 6. dostosowany do wieku i możliwości intelektualnych UP; uwzględnia indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne UP;
 7. uwzględnia wykorzystanie na zajęciach materiałów, których zakup jest przewidziany w wydatkach projektowych odnoszących się do danego rodzaju zajęć.
 1. Zamawiający zapewni sale i pomoce naukowe oraz wydruk materiałów szkoleniowych.
 2. Wymagania dotyczące trenerów prowadzących zajęcia: specjaliści posiadający co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć dla dzieci i młodzieży.
 3. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ma obowiązek przygotować i przeprowadzić testy kompetencyjne zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Propozycję testów do akceptacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed ich planowanym przeprowadzeniem.

 

Część V Poprowadzenie warsztatów podnoszących kompetencje cyfrowe nauczycieli

 1. Terminy zajęć: poza godzinami zajęć szkolnych (w dni powszednie lub w weekendy); początek zajęć najwcześniej o godzinie 9:00, a koniec najpóźniej o godz. 18:00. Konkretne terminy na kolejny miesiąc zostaną wskazane Wykonawcy do 25-tego dnia miesiąca poprzedzającego – z wyjątkiem harmonogramu na wrzesień 2017 r., który zostanie przedstawiony najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 2. Każda grupa ma zajęcia trzy razy (trzy dni po 7 godzin).
 3. Przewidywana liczba grup: 3.
 4. Łączna liczba godzin zajęć: 63 (+/-20%).
 5. Przewidywana liczba osób w grupie: 11.
 6. Wymagania dotyczące programu:
 1. przygotowują go w formie pisemnej trenerzy (trener) po przeprowadzeniu testu kompetencyjnego i przedstawiają do akceptacji Zamawiającego w ciągu 5 dni od przeprowadzenia testu; konieczną częścią programu są materiały szkoleniowe;
 2. uwzględnia podnoszenie kompetencji informatycznych nauczycieli wszystkich przedmiotów;
 3. uwzględnia kształcenie umiejętności korzystania z najnowszych narzędzi wspierających edukację w prowadzeniu zajęć w tym z zakresu kompetencji kluczowych oraz budowania i rozwijania kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw.
 4. uwzględnia jeden z głównych celów szkolenia, jakim jest uzyskanie przez każdego Uczestnika zajęć certyfikatu e-Nauczyciel TEST;
 5. uwzględnia naukę w zakresie obsługi urządzeń cyfrowych oraz sprzętu informatycznego zakupionego do szkół w ramach Projektu (m.in.: tablice multimedialne, sprzęt do pracowni przedmiotowych);
 6. uwzględnia prawne, społeczne i ekonomiczne aspekty rozwoju i zastosowań TIK;
 7. uwzględnia szkolenie w obszarze nauki i pracy w środowisku technologii cyfrowych;
 8. uwzględnia konieczność poznania aplikacji stosowanych w nauczanym przedmiocie;
 9. uwzględnia naukę korzystania z zasobów i podstaw pracy na platformie edukacyjnej.
 1. Zamawiający zapewni sale komputerowe i pomoce naukowe oraz wydruk przygotowanych przez trenerów materiałów.
 2. Wymagania dotyczące trenerów prowadzących zajęcia: specjaliści posiadający co najmniej roczne doświadczenie w prowadzeniu tego typu zajęć dla dorosłych.
 3. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie egzaminu e-Nauczyciel TEST zakończonego uzyskaniem certyfikatu przez każdego uczestnika warsztatów w niezależnej firmie posiadającej wymaganą akredytację. Zamawiający zgadza się na podwykonawstwo w tym zakresie – zgodnie ze standardami, które nie dopuszczają, by przeprowadzali egzamin trenerzy do niego przygotowujący. W przypadku niezdania egzaminu przez któregokolwiek uczestnika warsztatów także koszty egzaminu poprawkowego (egzaminów poprawkowych) ponosi Wykonawca.
 4. Wykonawca przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu ma obowiązek przygotować i przeprowadzić testy kompetencyjne zaakceptowane wcześniej przez Zamawiającego. Propozycję testów do akceptacji Wykonawca przedstawia Zamawiającemu nie później niż 5 dni przed ich planowanym przeprowadzeniem.

 

Część VI Opieka pedagogiczna w trakcie warsztatów robotycznych, eksperymentalnych i interpersonalnych

 1. Terminy – zgodnie z informacjami podanymi przy opisie poszczególnych zajęć.
 2. Liczba grup, dni i godzin zajęć – zgodnie z informacjami podanymi przy opisie poszczególnych zajęć.
 3. Łączna liczba godzin -  1496 (+/-20%)
 4. Wymagania dotyczące osób sprawujących opiekę: specjaliści posiadający przygotowanie pedagogiczne i co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

Dodatkowe uwagi dotyczące wszystkich zajęć:

 1. Wyłoniony Wykonawca będzie odpowiedzialny za realizację wskaźników projektowych zapisanych we Wniosku o dofinansowanie (do wglądu w biurze Polskiego Centrum Edukacji w godz. 9:00-17:00), które dotyczą realizowanych przez danego Wykonawcę zleceń – w tym zwłaszcza liczby UP, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje na zakończenie uczestnictwa w zajęciach – i ich zrealizowanie.
 2. Godzina zajęć to godzina zegarowa (60’).
 3. W przypadku zajęć trwających jednego dnia powyżej 6 godzin należy uwzględnić półgodzinną przerwę na posiłek.
 4. Obowiązkiem Wykonawcy będzie także monitoring obecności uczestników na szkoleniach i bieżące informowanie o ewentualnych nieobecnościach oraz przekazywanie Zamawiającemu dokumentacji potwierdzającej udzielone wsparcie.
 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, czyli ważna jest każda oferta, w której w formularzu została wskazana cena realizacji co najmniej jednej części (rodzaju zajęć).
 6. Zamawiający zakłada możliwość zwiększenia liczby godzin przeprowadzonych zajęć - do wysokości 50% wartości pierwotnego zlecenia poprzez podpisanie aneksu do zawartej z Wykonawcą umowy.
 7. Jeśli w ramach przygotowywanych materiałów edukacyjnych i szkoleniowych koniecznych do realizacji zlecenia znajdą się dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), to wynagrodzenie Wykonawcy zakłada przekazanie Zamawiającemu wszelkich praw autorskich i majątkowych na wszystkich polach eksploatacji.
 8. Całość realizacji Projektu (w tym przygotowywane materiały oraz program i sposób jego realizacji) musi gwarantować równość szans w dostępie do edukacji, a treści mają być pozbawione stereotypów dotyczących np. płci.
 9. Wyłonienie wykonawcy odbędzie się zgodnie z zapisami niniejszego Zapytania ofertowego oraz procedurą konkurencyjności opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 10.04.2015 r.

 

III. Kryterium wyboru oferty:

Cena – 100%.

Sposób obliczania liczby punktów za daną ofertę: oferta z najniższą ceną za dane zlecenie otrzymuje 100 punktów, a wszystkie pozostałe oferty odpowiednio liczbę punktów odwrotnie proporcjonalną do kwoty podanej w ofercie.

 

IV. Wyłączenia:

W celu uniknięcia konfliktu interesów Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 4. pozostawianiu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

V. Wymagania w odniesieniu do wykonawców:

 1. Posiadają wiedzę, zasoby i potencjał niezbędny do realizacji zlecenia. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w Formularzu ofertowym.
 2. Dysponują personelem spełniającym wymagania dotyczące części zamówienia, których realizacja została wyceniona w ofercie. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w Formularzu ofertowym. Ponadto kryteria dotyczące trenerów i opiekunów pedagogicznych weryfikowane będą na podstawie dokumentów aplikacyjnych przed podpisaniem umowy.
 3. Posiada doświadczenie w organizacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Kryterium weryfikowane na podstawie oświadczenia Oferenta zawartego w Formularzu ofertowym.

 

VI. Składanie ofert:

Odpowiedzi na powyższe zapytanie prosimy przesyłać na załączonym formularzu na adres poczty elektronicznej: oferty@pl.edu.pl z tematem „Kluczowy pakiet startowy – szkolenia”, składać osobiście w czynnym w godzinach 9:00-17:00 biurze Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie, przy ul. Jaworzyńskiej 8, lok. 2 lub przesłać pocztą na adres Polskiego Centrum Edukacji do 14 sierpnia 2017 r., do godz. 17:00. Decyduje termin wpłynięcia oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W przypadku odpowiedzi za pomocą poczty elektronicznej należy formularz wypełnić i podpisać, a następnie przesłać skan podpisanego dokumentu w formacie pdf. lub jpg. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oryginału formularza ofertowego przed podpisaniem umowy.

   Jeden oferent może złożyć jedną ofertę. W przypadku złożenia więcej niż jednej oferty wszystkie oferty zostaną odrzucone.

   W ramach przygotowań do złożenia oferty i realizacji zlecenia należy uwzględnić, że na Wykonawcę zostaną nałożone obowiązki dotyczące przechowywania dokumentacji i poddawania się kontroli uprawnionych organów Unii Europejskiej (szczegóły w wymienionych na początku Zapytania dokumentach)

   Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

VII. Harmonogram postępowania

1. Niezwłocznie po upływie terminu składania ofert zostanie wskazany Oferent, który złożył najlepszą ofertę. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Oferentem, który złożył najlepszą ofertę, jeśli kwota podana w ofercie przekracza kwotę zaplanowaną w budżecie. W przypadku, gdy Oferent, który złożył najlepszą ofertę, nie zgodzi się na obniżenie oferty do kwoty zaplanowanej w budżecie, Zamawiający ma prawo negocjacji z kolejnymi Oferentami.

2. Od momentu dostarczenia Oferentowi, który złożył najlepszą ofertę, umowy, ma on 10 dni na podpisanie i odesłanie podpisanej umowy Zamawiającemu. Niedotrzymanie tego terminu oznacza rezygnację Oferenta z realizacji zlecenia i upoważnia Zamawiającego do podpisania umowy z kolejnym (pod względem liczby punktów otrzymanych za ofertę) Oferentem.

3. Po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem pierwszych zajęć wymagana będzie akceptacja Zamawiającego odnośnie wszystkich trenerów przewidywanych przez Wykonawcę do przeprowadzenia szkoleń oraz uzyskanie pozytywnej oceny ich kompetencji i predyspozycji w kontekście osiągnięcia celów Projektu. Ocena będzie dokonana na podstawie indywidualnej rozmowy, w trakcie której trener przedstawi koncepcję zajęć; ocena będzie dotyczyła przede wszystkim spełniania przez trenera wymogu kreatywności, innowacyjności, zaangażowania, wiedzy merytorycznej i umiejętności komunikacyjnych.

 

Pobierz zapytanie ofertowe >>

Pobierz formularz ofertowy >>

 

Aktualności

Informacja o najkorzystniejszych ofertach - dostarczenie pomocy dydaktycznych

W odpowiedzi na złożone przez potencjalnych wykonawców oferty dostaw pomocy dydaktycznych w projekcie "Kluczowy pakiet startowy" informujemy, że najkorzystniejszą ofertę złożyły wskazane poniżej podmioty:

– Fundacja Verita w odniesieniu do części I (tablice multimedialne z oprogramowaniem)
– COPYPLANET Sp. z o. o. w odniesieniu do części II (zestawy robotyczne z planszami)
- COPYPLANET Sp. z o. o. w odniesieniu do części III (pozostałe pomoce dydaktyczne)

Dziękujemy oferentom za złożone oferty!

Zapytanie ofertowe - dostarczenie pomocy dydaktycznych

W związku z realizacją projektu Kluczowy pakiet startowy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (kod 02-722), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103, lok.65 oraz gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, Polskie Centrum Edukacji zaprasza do złożenia ofert na dostarczenie pomocy dydaktycznych.

Zapytanie ofertowe - catering

W związku z realizacją projektu Kluczowy pakiet startowy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, realizowanego przez Polskie Centrum Edukacji Tomasz Marciniak spółkę jawną z siedzibą w Warszawie (kod 02-722), przy al. Komisji Edukacji Narodowej 103, lok.65 oraz gminę Kozienice z siedzibą w Kozienicach przy ul. Parkowej 5, Polskie Centrum Edukacji zaprasza do złożenia ofert na zapewnienie cateringu.

Uczniowie w trakcie kursów gimnazjalnych.
Kursy gimnazjalne - zajęcia od 4 marca

4 marca uruchomiliśmy IV edycję kursów.

Istnieje możliwość dopisania do grup:
blok humanistyczny w godz. 9.00-11.25
blok matem-przyrodniczy w godz. 11.30-13.55

Zajęcia prowadzone są w Warszawie, ul.Hoża 88

Więcej informacji o kursie >>