Artykuły

Wybór przedmiotów na maturze

Egzamin maturalny jest przeprowadzany co roku w okresie maj - wrzesień.  Każdy uczeń ma obowiązek zdawania matury w szkole macierzystej.
Są jednak wyjątki:

  • gdy, w szkole nie  ma możliwości powołania komisji egzaminacyjnej  z wybranego przez ucznia przedmiotu w części ustnej i wówczas dyrektor OKE kieruje do innej szkoły (w uzasadnionych przypadkach możliwe jest też, kierowanie przez dyrektora OKE do innej placówki  na część pisemną)
  • absolwenci szkoły składają deklaracje dyrektorowi OKE,  który wskazuje im szkołę, w której odbędzie się egzamin.

Obowiązkowo w części ustnej, każdy maturzysta kończący szkołę ponadgimnazjalną zdaje: język polski, język obcy nowożytny  (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski oraz włoski). W przypadku uczęszczania do szkoły lub oddziału z językiem nauczania mniejszości narodowej, wtedy absolwent ma obowiązek przystąpić do egzaminu ustnego z języka mniejszości narodowej. 

W części pisemnej maturzyści obowiązkowo zdają na poziomie podstawowym: język polski, matematykę, język obcy nowożytny ten sam co w części ustnej i tak jak w przypadku części ustnej, język mniejszości narodowej.  

Dodatkowo każdy maturzysta może zdawać maksymalnie sześć przedmiotów z następujących:

  • język polski, matematyka, język obcy nowożytny, jeśli jest t ten sam język co  obowiązkowy, lub na poziomie podstawowym jeśli inny - na poziomie rozszerzonym,
  • biologia, chemia, filozofia, fizyka i astronomia, geografia, historia, muzyka, historia sztuki, informatyka, język łaciński i kultura antyczna, język mniejszości etnicznej, język regionalny, wiedza o społeczeństwie, wiedza o tańcu - na poziomie podstawowym albo rozszerzonym,
  • język mniejszości narodowej - na poziomie rozszerzonym.

Dokonując wyboru przedmiotów i poziomów każdy maturzysta powinien wziąć pod uwagę kierunek dalszej edukacji przekładający się na wytyczenie ścieżki zawodowej.

+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl