Artykuły

Procedury maturalne

I. Deklaracje zgłoszeniowe
Uczeń szkoły ponadgimnazjalnej zainteresowany przystąpieniem do egzaminu maturalnego zobowiązany jest do złożenia pisemnej deklaracji przedmiotów i poziomów, które zamierza zdawać na maturze. Deklaracja musi być złożona do dyrektora szkoły.
Pierwszym krokiem jest złożenie wstępnej deklaracji do 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok, w którym maturzysta zdaje egzamin. Następnie należy ją potwierdzić do 07 lutego roku szkolnego, w którym zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego. Po tym terminie nie ma już możliwości dokonywania zmian w deklaracji  (z wyjątkiem laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych).
W przypadku gdy maturzysta nie złoży deklaracji powtórnej do 7 lutego, deklaracja wstępna staje się deklaracją ostateczną.
Maturzysta otrzymuje od dyrektora szkoły kopię deklaracji z potwierdzeniem przyjęcia.

II. Zwolnienia z egzaminu maturalnego
Uczniowie, którzy są laureatami i finalistami olimpiad przedmiotowych znajdujących się w spisie ogłoszonym przez dyrektora CKE zwolnieni są z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu (w przypadku, gdy zadeklarowali wcześniej zdawanie matury z tego przedmiotu).
Zwolnienie dotyczy wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym i rozszerzonym z gwarancją uzyskania najwyższego wyniku.
Przed przystąpieniem do matury olimpijczycy okazują dyrektorowi szkoły poświadczenie o uzyskaniu tytułu.

III. Procedury w dniu egzaminu maturalnego
W dniu odbywania się egzaminu maturalnego zdający, po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość, wchodzi  na salę egzaminacyjną według kolejności ustalonej na liście/w harmonogramie. Uczniowie mają obowiązek stawić się punktualnie w szkole. Maturzysta nie może wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych nośników informacji, ani w inny sposób z nich korzystać.
Podczas trwania matury pisemnej uczeń może korzystać tylko z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłasza dyrektor CKE dwa miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu na stronie internetowej. Do arkuszy egzaminacyjnych z matematyki dołączony jest zestaw wzorów, z chemii ? wybrane tablice chemiczne, z fizyki i astronomii ? karta wzorów i stałych fizycznych.
Oczywistym jest również, że praca maturzysty w trakcie egzaminu musi być samodzielna.
Nieprzestrzeganie powyższych zasad stanowi podstawę do unieważnienia egzaminu dla nieprzestrzegającego reguł maturzysty.
Jeśli uczeń nie zda lub nie przystąpi do matury z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie będzie to stanowić przeszkody w zdawaniu egzaminu z pozostałych przedmiotów.

IV. Wyniki egzaminu maturalnego
Maturzysta, który uzyskał z przedmiotów obowiązkowych 30% punktów możliwych do uzyskania (z części ustnej i pisemnej), może pochwalić się zdaniem egzaminu maturalnego. Wyniki w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie egzaminu maturalnego, ale są uwzględniane na świadectwie maturalnym.
W trakcie trwania zajęć w ramach kursów maturalnych wykładowcy często podkreślają wagę procedur określonych przez CKE, ponieważ ich nieprzestrzeganie może mieć brzemienne skutki dla ucznia.

+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl