Artykuły - matura

Zmiany na maturze 2015

Od 2015 egzamin maturalny odbędzie się według nowych zasad.
Najważniejsza zmiana dotyczy konieczności zdawania w części pisemnej co najmniej jedego egzaminu na poziomie rozszerzonym z grupy przedmiotów do wyboru: biologia, geografia, chemia, fizyka, historia, wiedza o społeczeństwie, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, filozofia, język mniejszości narodowych,język łaciński i kultura antyczna,  język obcy, matematyka. Tak jak dotychczas każdy maturzysta w części pisemnej będzie musiał zdawać na poziomie podstawowym matematykę, język polski i język obcy.
Podobnie jak w latach poprzednich egzamin maturalny z części ustnej absolwenci będą musieli zdawać z języka polskiego i języka obcego, przy czym matura z języka polskiego będzie odbywała się w zmienionej formie - czytaj tutaj >>

Aby zdać egzamin maturalny uczeń będzie musiał uzyskać co najmniej 30% (jak w latach ubiegłych) z języka polskiego, matematyki i języka polskiego na poziomie podstawowym. Wynik uzyskany z przedmiotu do wyboru nie będzie miał wpływu na uzyskanie świdectwa maturalnego, a będzie miał jedynie znaczenie w trakcie rekrutacji na studia.

W 2015 roku zmiany dotyczyć będę również systemu oceniania. W przypadku egzaminów pisemnych wynik będzie podawany w formie dwóch liczb: wynik procentowy i wynik na skali centylowej. Pierwsza z nich określa odetek punktów zdobytych za prawidłowo rozwiązane zadania, a druga pokazuje jaki odsetek zdjących uzyskał wynik taki sam lub niższy z danego przedmiotu w skali całego kraju.

W procesie oceniania odchodzić się będzie również od klucza odpowiedzi, a szczególną uwagę egzaminatorzy będą zwracali na sprawdzenie samodzielności ucznia oraz umiejętności twórczego rozwiązywania problemów.