Przy zapisie na dwa przedmioty
Rabat 50 zł

Chemia

O kursie

Kurs maturalny z chemii:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej,
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z chemii.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę dotyczącą zagadnień z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej,
 • opanujesz umiejętność projektowania doświadczeń chemicznych, ich obserwacji i interpretowania wyników,
 • będziesz prawidłowo wykorzystywać narzędzia matematyczne do opisu i analizy zjawisk i procesów,
 • nauczysz się w poprawny sposób wykorzystywać wykresy, rysunki, tabele, schematy
 • nauczysz się właściwie zapisywać konfigurację elektronową pierwiastków oraz określać położenie pierwiastka w układzie i na tej podstawie podawać jego właściwości,
 • będziesz poprawnie określać typy hybrydyzacji i kształty cząsteczek,
 • utrwalisz sposoby określania rodzajów wiązań oraz rysowania wzorów elektronowych kreskowych związków,
 • nabędziesz wprawę w pisaniu równań reakcji chemicznych powstawania związków nieorganicznych: kwasów, zasad, wodoro – i hydroksosoli oraz związków amfoterycznych;
 • wyćwiczysz dobieranie współczynników w reakcjach redox w sposób jonowy skrócony z określeniem środowiska (bilans elektronowy);
 • opanujesz poprawne nazewnictwo związków chemicznych, zgodnie z nomenklaturą Stockea;
 • rozwiniesz umiejętności sprawnego rozwiązywania zadań z treścią ze stechiometrii, stężeń roztworów, pH, równowag, szybkości reakcji, stopnia i stałej dysocjacji, izotopów oraz zadań dotyczących związków organicznych
 • nauczysz się określać typy reakcji (substytucja, addycja, eliminacja)
 • opanujesz umiejętność pisania równań reakcji charakterystycznych dla jednofunkcyjnych i wielofunkcyjnych pochodnych węglowodorów oraz równań reakcji charakterystycznych dla węglowodorów alifatycznych i aromatycznych (wzory półstrukturalne)
 • nabędziesz umiejętności wykorzystywania informacje z różnorodnych źródeł

Zapisy - zajęcia stacjonarne


Lokalizacja zajęć:
IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa, ul.Hoża 88


POZIOM ROZSZERZONY

dni zajęć termin koszt kursu   
    płatność jednorazowa płatność ratalna  
         
soboty
w godz. 
9.00 – 11.25
20 listopada 2021 1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 250 zł
do 15.11.2021

II rata - 250 zł
do 15.12.2021

III rata - 250 zł
do 15.01.2022

IV rata - 250 zł
do 15.02.2022

V rata - 250 zł
do 15.03.2022

zapisuję się >>

soboty
w godz. 
11.40 – 14.05

18 września 2021

1190 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 250 zł
do 13.09.2021

II rata - 250 zł
do 13.10.2021

III rata - 250 zł
do 13.11.2021

IV rata - 250 zł
do 13.12.2021

V rata - 250 zł
do 13.01.2022

 

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 


Wykładowcy

mgr Małgorzata Walkowiak - nauczyciel dyplomowany uczący w LXX im. A.Kamińskiego, egzaminator maturalny, od 2004 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.


Opis zajęć

Program kursu maturalnego z chemii corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2020/2021  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • substancje i ich właściwości
 • wewnętrzna budowa materii
 • reakcje chemiczne
 • powietrze i inne gazy
 • woda i roztwory wodne
 • kwasy i zasady
 • sole
 • węgiel i jego związki z wodorem
 • pochodne węglowodorów

Kurs przygotowawczy z chemii na poziomie rozszerzonym podzielony został na bloki tematyczne, tak aby jak najlepiej powtórzyć i usystematyzować wiedzę posiadaną przez uczniów.

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia wiadomości z danego bloku tematycznego, przy czym wykładowca szczególną uwagę zwraca na zagadnienia niezbędne do prawidłowego rozwiązywania zadań maturalnych. Wszelkie braki teoretyczne są uzupełniane na bieżącą, tak aby uczniowie byli w pełni przygotowani do czekającego ich egzaminu.

Następnie uczniowie wykorzystują pozyskaną wiedzę, rozwiązując wraz z wykładowcą różnorodne zadania egzaminacyjne. W miarę nabierania sprawności w rozwiązywaniu ćwiczeń, uczniowie przystępują do pracy samodzielnej.

Każdy niezrozumiały element przerabianego materiału może zostać omówiony podczas indywidualnych konsultacji z wykładowcą.

Przygotowując do matury, dużą rolę przykładamy do systematycznego pozyskiwania wiedzy przez uczniów, regularnie zadając prace domowe w formie zestawów egzaminacyjnych oraz przeprowadzając cyklicznie sprawdziany. Niewątpliwie jest to czynnik motywujący uczniów do pracy.

Po zrealizowaniu całego programu zajęć, przeprowadzany jest próbny egzamin maturalny, który daje uczniom możliwość sprawdzenia się w sytuacji stresowej oraz oswojenia z formułą egzaminu. Jest on oceniany według kryteriów opracowanych przez CKE, a zadania wraz z prawidłowymi rozwiązaniami omawiane są na ostatnich zajęciach.