https://www.traditionrolex.com/41

Kursy - kurs maturalny z geografii
Przy zapisie na drugi przedmiot
Rabat 50 PLN

Geografia

O kursie

Kurs maturalny z geografii:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej lub online (wyboru dokonuje uczestnik kursu przy zapisie),
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z geografii.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno- gospodarczej Polski i świata
 • opanujesz umiejętność interpretacji zjawisk i procesów geograficznych w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej, globalnej
 • sprawnie posługiwać się będziesz mapą turystyczną, potrafiąc czytać jej treść, dzięki czemu z powodzeniem rozwiążesz wiązkę zadań dotyczących mapy w arkuszu egzaminacyjnym
 • nabędziesz umiejętności złożone, takie jak analiza współzależności elementów i procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych w przestrzeni geograficznej
 • rozwiniesz umiejętności interpretacji treści zawartych w tabelach, wykresach, zdjęciach, mapach tematycznych
 • będziesz potrafić skutecznie zastosować wiedzę z różnych nauk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych 

Kurs stacjonarny Warszawa


POZIOM ROZSZERZONY

termin termin lokalizacja koszt kursu   
      płatność jednorazowa płatność ratalna  
           
niedziele
w godz. 
9.00 – 11.25
19.11.2023

kursy stacjonarne

IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 340 zł
do 13.11.2023

II rata - 340 zł
do 13.12.2023

III rata - 340 zł
do 13.01.2024

IV rata -340 zł
do 13.02.2024

V rata - 340 zł
do 13.03.2024

zapisuję się >>

soboty
w godz. 
11.40 – 14.05

23.09.2023

kursy stacjonarne

IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

I rata - 340 zł
do 18.09.2023

II rata - 340 zł
do 18.10.2023

III rata - 340 zł
do 18.11.2023

IV rata -340 zł
do 18.12.2023

V rata - 340 zł
do 18.01.2024

 

 

zapisuję się >>
wtorki
w godz. 
17.00 – 19.25
26.09.2023

kursy stacjonarne

IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej
Warszawa,
ul.Hoża 88

1490 zł 
za 60 godzin zajęć

zapisuję się >>

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 


Wykładowcy

mgr Bożena Grzelewska  - nauczyciel dyplomowany uczący w Zespole Szkół nr 22, egzaminator maturalny, autorka publikacji "Geografia uczyć inaczej", prowadziła zajęcia w ramach projektów współfinansowanych z UE, od 2006 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Krzysztof Maksymow - nauczyciel LXXII L.O im. J. Jasińskiego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy polsko-japońskiej akademii technik komputerowych, egzaminator maturalny, od 2011 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z geografii.

mgr Jakub Kopycki - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół nr 22 w Warszawie, autor publikacji popularnonaukowych z zakresu klimatologii i meteorologii, od 2015 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowujące do matury.


Kurs online


POZIOM ROZSZERZONY

termin termin lokalizacja koszt kursu   
      płatność jednorazowa płatność ratalna  
           

 Dodatkowo oferujemy: 

 • dla osób zapisujących się na drugi i kolejny kurs –
  50 zł rabatu za drugi i kolejny przedmiot
 • dla osób przyprowadzających drugą osobę –
  40 zł rabatu za każdą osobę
 • dla absolwentów uczestniczących w naszych zajęciach w latach ubiegłych -
  50 zł rabatu za każdy przedmiot

Aby wziąć udział w zajęciach należy:

 • wpłacić zaliczkę 50 zł (od przedmiotu) 5 dni od dnia zapisu oraz pozostałą kwotę na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć
   
 • dokonać wpłatę:

             - na konto:  Polskie Centrum Edukacji     61 1600 1462 1833 7499 5000 0001
              (w tytule prosimy wpisać imię i nazwisko kursanta, przedmiot i termin rozpoczęcia kursu) lub

              - osobiście w biurze zapisów: Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2

Dokonanie zapisu na kursy jest równoznaczne z akceptacją regulaminu >>

 


Wykładowcy

mgr Bożena Grzelewska  - nauczyciel dyplomowany uczący w Zespole Szkół nr 22, egzaminator maturalny, autorka publikacji "Geografia uczyć inaczej", prowadziła zajęcia w ramach projektów współfinansowanych z UE, od 2006 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do matury.

mgr Krzysztof Maksymow - nauczyciel LXXII L.O im. J. Jasińskiego i Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego przy polsko-japońskiej akademii technik komputerowych, egzaminator maturalny, od 2011 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowawcze do egzaminów maturalnych z geografii.

mgr Jakub Kopycki - nauczyciel mianowany uczący w Zespole Szkół nr 22 w Warszawie, autor publikacji popularnonaukowych z zakresu klimatologii i meteorologii, od 2015 roku opracowuje programy i prowadzi kursy przygotowujące do matury.


Opis zajęć

Program kursu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym uwzględnia zagadnienia z geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2023/2024  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • elementy mapy turystycznej i topograficznej, odwzorowania kartograficzne, metody przedstawiania zjawisk na mapach
 • układ Słoneczny, ruchy Ziemi, zadania obliczeniowe
 • skład i budowa atmosfery, elementy meteorologiczne, klimaty Ziemi, mapa synoptyczna, zmiany klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe
 • cykl hydrologiczny, wody słone i słodkie, lodowce górskie i lądolody, wody podziemne
 • wnętrze Ziemi, minerały, typy genetyczne skał i ich właściwości
 • dzieje Ziemi, tektonika litosfery, orogenezy, plutonizm, wulkanizm, trzęsienia Ziemi
 • wietrzenie skał, ruchy masowe, krasowienie, rzeźbotwórcza działalność różnych czynników geomorfologicznych
 • procesy glebotwórcze, gleby strefowe i astrefowe
 • strefy roślinne na Ziemi, świat zwierząt, strefy krajobrazowe na Ziemi
 • zmiany na mapie politycznej świata, mierniki poziomu rozwoju państw świata
 • rozwój demograficzny, zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
 • czynniki rozwoju rolnictwa, użytkowanie gruntów, typy rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, rybactwo, wyżywienie ludności
 • czynniki lokalizacji przemysłu, zasoby naturalne Ziemi, energetyka
 • znaczenie usług, transport i łączność na świecie, turystyka światowa
 • dysproporcje w rozwoju państw świata, globalizacja, współpraca międzynarodowa, handel światowy, konflikty na świecie
 • wpływ działalności człowieka na różne sfery Ziemi, ochrona środowiska
 • położenie i granice Polski, geologia i rzeźba terenu, klimat, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, flora i fauna Polski
 • rozmieszczenie ludności w Polsce
 • czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce, produkcja roślinna i zwierzęca, integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem UE
 • sytuacja polskiego przemysłu, górnictwo i energetyka, przemysł przetwórczy w Polsce, okręgi przemysłowe w Polsce
 • transport i łączność w Polsce, regiony turystyczne Polski
 • Polska w organizacjach międzynarodowych
 • zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce
 • parki narodowe

Wykładowcy Polskiego Centrum Edukacji, prowadząc zajęcia, nie opierają się na szablonowych rozwiązaniach i w związku z tym po zapoznaniu się ze stanem wiedzy uczniów modyfikują program, dostosowując do danej grupy zajęciowej.

Prowadząc zajęcia, wykładowcy zwracają szczególną uwagę na umiejętności złożone, związki przyczynowo-skutkowe, formułowanie wniosków, analizę wykresów i map oraz  aktualne wydarzenia i procesy, które zachodzą w środowisku geograficznym.

Zajęcia prowadzone są „metodą aktywną” z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Na wstępie każdych zajęć wykładowca omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące danego działu tematycznego, co daje podstawę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z uczniami przystępuje do rozwiązywania zadań obliczeniowych, ćwiczeń na mapach konturowych świata i Polski, ćwiczeń na mapach topograficznych i turystycznych. Wszystkie zadania wzorowane są na zadaniach typu maturalnego.

W celu utrwalenia przerobionego w trakcie zajęć materiału wykładowca przekazuje uczniom dodatkowe zestawy zadań do samodzielnego rozwiązania w domu.

Elementem uzupełniającym właściwy przebieg procesu dydaktycznego są konsultacje indywidualne, które umożliwiają uczniom uzyskanie odpowiedzi na dręczące ich pytania.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach.