Geografia

Kurs dla maturzystów, poziom rozszerzony
 • O kursie

 • Opis zajęć

Kurs maturalny z geografii:

 • prowadzony jest w formie stacjonarnej,
 • obejmuje naukę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych wraz z wyjaśnieniem zagadnień teoretycznych,
 • przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, stawiających sobie za cel uzyskanie satysfakcjonującego wyniku na maturze z geografii.

Dzięki nam:

 • powtórzysz i usystematyzujesz wiedzę z zakresu geografii fizycznej oraz społeczno- gospodarczej Polski i świata
 • opanujesz umiejętność interpretacji zjawisk i procesów geograficznych w różnych skalach przestrzennych: lokalnej, regionalnej, globalnej
 • sprawnie posługiwać się będziesz mapą turystyczną, potrafiąc czytać jej treść, dzięki czemu z powodzeniem rozwiążesz wiązkę zadań dotyczących mapy w arkuszu egzaminacyjnym
 • nabędziesz umiejętności złożone, takie jak analiza współzależności elementów i procesów oraz związków przyczynowo-skutkowych w przestrzeni geograficznej
 • rozwiniesz umiejętności interpretacji treści zawartych w tabelach, wykresach, zdjęciach, mapach tematycznych
 • będziesz potrafić skutecznie zastosować wiedzę z różnych nauk przyrodniczych i społeczno-gospodarczych 

Program kursu maturalnego z geografii na poziomie rozszerzonym uwzględnia zagadnienia z geografii fizycznej i geografii społeczno-ekonomicznej, a zakres przekazywanej wiedzy corocznie dostosowywany jest do aktualnych wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

W opracowanym przez naszych dydaktyków programie kursu na rok szkolny 2024/2025  realizowane będą następujące treści nauczania:

 • elementy mapy turystycznej i topograficznej, odwzorowania kartograficzne, metody przedstawiania zjawisk na mapach
 • układ Słoneczny, ruchy Ziemi, zadania obliczeniowe
 • skład i budowa atmosfery, elementy meteorologiczne, klimaty Ziemi, mapa synoptyczna, zmiany klimatu, ekstremalne zjawiska pogodowe
 • cykl hydrologiczny, wody słone i słodkie, lodowce górskie i lądolody, wody podziemne
 • wnętrze Ziemi, minerały, typy genetyczne skał i ich właściwości
 • dzieje Ziemi, tektonika litosfery, orogenezy, plutonizm, wulkanizm, trzęsienia Ziemi
 • wietrzenie skał, ruchy masowe, krasowienie, rzeźbotwórcza działalność różnych czynników geomorfologicznych
 • procesy glebotwórcze, gleby strefowe i astrefowe
 • strefy roślinne na Ziemi, świat zwierząt, strefy krajobrazowe na Ziemi
 • zmiany na mapie politycznej świata, mierniki poziomu rozwoju państw świata
 • rozwój demograficzny, zróżnicowanie demograficzne społeczeństw
 • czynniki rozwoju rolnictwa, użytkowanie gruntów, typy rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, rybactwo, wyżywienie ludności
 • czynniki lokalizacji przemysłu, zasoby naturalne Ziemi, energetyka
 • znaczenie usług, transport i łączność na świecie, turystyka światowa
 • dysproporcje w rozwoju państw świata, globalizacja, współpraca międzynarodowa, handel światowy, konflikty na świecie
 • wpływ działalności człowieka na różne sfery Ziemi, ochrona środowiska
 • położenie i granice Polski, geologia i rzeźba terenu, klimat, wody powierzchniowe i podziemne, gleby, flora i fauna Polski
 • rozmieszczenie ludności w Polsce
 • czynniki rozwoju rolnictwa w Polsce, produkcja roślinna i zwierzęca, integracja polskiego rolnictwa z rolnictwem UE
 • sytuacja polskiego przemysłu, górnictwo i energetyka, przemysł przetwórczy w Polsce, okręgi przemysłowe w Polsce
 • transport i łączność w Polsce, regiony turystyczne Polski
 • Polska w organizacjach międzynarodowych
 • zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego w Polsce
 • parki narodowe

Wykładowcy Polskiego Centrum Edukacji, prowadząc zajęcia, nie opierają się na szablonowych rozwiązaniach i w związku z tym po zapoznaniu się ze stanem wiedzy uczniów modyfikują program, dostosowując do danej grupy zajęciowej.

Prowadząc zajęcia, wykładowcy zwracają szczególną uwagę na umiejętności złożone, związki przyczynowo-skutkowe, formułowanie wniosków, analizę wykresów i map oraz  aktualne wydarzenia i procesy, które zachodzą w środowisku geograficznym.

Zajęcia prowadzone są „metodą aktywną” z wykorzystaniem sprzętu audiowizualnego.

Na wstępie każdych zajęć wykładowca omawia zagadnienia teoretyczne dotyczące danego działu tematycznego, co daje podstawę rozwiązywania zadań egzaminacyjnych. Następnie wykładowca wraz z uczniami przystępuje do rozwiązywania zadań obliczeniowych, ćwiczeń na mapach konturowych świata i Polski, ćwiczeń na mapach topograficznych i turystycznych. Wszystkie zadania wzorowane są na zadaniach typu maturalnego.

Elementem uzupełniającym właściwy przebieg procesu dydaktycznego są konsultacje indywidualne, które umożliwiają uczniom uzyskanie odpowiedzi na dręczące ich pytania.

Po zrealizowaniu całego programu kursu maturalnego, na przedostatnich zajęciach, przeprowadzony jest próbny egzamin maturalny, który oceniany jest według kryteriów opracowanych przez CKE. Wyniki egzaminu omawiane są na ostatnich zajęciach.

Zarezerwuj kurs Geografia
Kurs dla maturzystów, poziom rozszerzony

lokalizacja IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej , Warszawa, ul.Hoża 88 (wejście od ul.Wspólnej)
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

soboty w godz. 9:00-11:25

21.09.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1540 PLN Cena regularna 1590 PLN
7 rat po 270 PLN
I rata
270 PLN
do 16.09.2024
II rata
270 PLN
do 16.10.2024
III rata
270 PLN
do 16.11.2024
IV rata
270 PLN
do 16.12.2024
V rata
270 PLN
do 16.01.2025
VI rata
270 PLN
do 16.02.2025
VII rata
270 PLN
do 16.03.2025
Sumaryczny koszt 1890 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 220 zł
lokalizacja IX Liceum Ogólnokształcące im.K.Hoffmanowej , Warszawa, ul.Hoża 88 (wejście od ul.Wspólnej)
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorki w godz. 17:00-19:25

24.09.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1540 PLN Cena regularna 1590 PLN
7 rat po 270 PLN
I rata
270 PLN
do 17.09.2024
II rata
270 PLN
do 17.10.2024
III rata
270 PLN
do 17.11.2024
IV rata
270 PLN
do 17.12.2024
V rata
270 PLN
do 17.01.2025
VI rata
270 PLN
do 17.02.2025
VII rata
270 PLN
do 17.03.2025
Sumaryczny koszt 1890 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 220 zł


Propozycje innych zajęć dotyczące przedmiotu:
Geografia

Geografia (Kurs matura geografia online) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Kurs online
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00-19:25

02.10.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1340 PLN Cena regularna 1390 PLN
7 rat po 240 PLN
I rata
240 PLN
do 25.09.2024
II rata
240 PLN
do 25.10.2024
III rata
240 PLN
do 25.11.2024
IV rata
240 PLN
do 25.12.2024
V rata
240 PLN
do 25.01.2025
VI rata
240 PLN
do 25.02.2025
VII rata
240 PLN
do 25.03.2025
Sumaryczny koszt 1680 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 190 zł
lokalizacja Kurs online
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

soboty w godz. 11:40-14:05

28.09.2024
Przy zapisie do 1.09.2024 cena promocyjna 1340 PLN Cena regularna 1390 PLN
7 rat po 240 PLN
I rata
240 PLN
do 20.09.2024
II rata
240 PLN
do 20.10.2024
III rata
240 PLN
do 20.11.2024
IV rata
240 PLN
do 20.12.2024
V rata
240 PLN
do 20.01.2025
VI rata
240 PLN
do 20.02.2025
VII rata
240 PLN
do 20.03.2025
Sumaryczny koszt 1680 zł Przy zapisie do 1.09.2024 koszt pierwszej raty wynosi 190 zł

Propozycje innych zajęć

Biofeedback (Biofeedback) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 16:00

17.07.2024
1300 PLN
2 raty po 700 PLN
I rata
700 PLN
do 10.07.2024
II rata
700 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1400 zł
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00

17.07.2024
1300 PLN
2 raty po 700 PLN
I rata
700 PLN
do 10.07.2024
II rata
700 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1400 zł

Tomatis (Tomatis) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 17:00

17.07.2024
1400 PLN
2 raty po 750 PLN
I rata
750 PLN
do 10.07.2024
II rata
750 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1500 zł
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środy w godz. 16:00

17.07.2024
1400 PLN
2 raty po 750 PLN
I rata
750 PLN
do 10.07.2024
II rata
750 PLN
do 10.08.2024
Sumaryczny koszt 1500 zł

Dysleksja (Opinie o dysleksji) Kurs całoroczny

Opis kursu

lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środa godz. 9.00

19.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

środa godz. 15.00

19.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

czwartek godz. 15.00

20.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

czwartek godz. 9.00

20.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 9.00

25.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 11.00

25.06.2024
650 PLN
lokalizacja Polskie Centrum Edukacji, Warszawa, ul. Jaworzyńska 8 lokal 2
dni zajęć
data rozpoczęcia
Opłaty
płatność jednorazowa
płatność ratalna

wtorek godz. 15.00

25.06.2024
650 PLN
Sprawdź pozostałe przedmioty
Sprawdź pozostałe przedmioty
Zobacz więcej
Skuteczność kursów
Geografia - Poziom rozszerzony
53%

Wyniki maturzystów na terenie całej Polski opublikowane przez CKE

73%

Wyniki słuchaczy uczestniczących w naszych kursach

Poznaj główne korzyści związane z uczestnictwem w stacjonarnych kursach dla ósmoklasistów

Nadzór mazowieckiego kuratorium oświaty

Program zajęć dla ósmoklasistów opracowany został przez naszych metodyków i zawiera aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Posiadamy status placówki oświatowej, podlegamy zatem opiece merytorycznej Kuratorium Oświaty.

Wykwalifikowana kadra wykładowców

W skład naszej kadry wykładowców wchodzą: egzaminatorzy maturalni i gimnazjalni, doświadczeni nauczyciele liceów, gimnazjów i szkół podstawowych, pracownicy naukowo-dydaktycznymi uczelni wyższych, doradcy zawodowi i psycholodzy.

Program przygotowany w oparciu o najnowsze wytyczne CKE

Kursy opracowane przez naszych dydaktyków, zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym, uwzględniają aktualne wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Monitoring postępów i egzamin próbny

Zapewniamy stały monitoring postępów w nauce oraz weryfikację poziomu wiedzy na próbnym egzaminie ósmoklasisty, który przygotowany jest i sprawdzany na podstawie kryteriów opracowanych przez CKE, a następnie szczegółowo omawiany.

Podział na grupy zaawansowania

Kursy dodstosowane są do poziomu uczniów. Podział na grupy umożliwia efektywniejsze nauczanie: pozwala uczniom zaawansowanym doskonalić ich umiejętności, a uczniom mniej zaawanasowanym pogłębić wiedzę i podwyższyć swój poziom umiejętności.

Gwarancja satysfakcji

Zapewniamy możliwość rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach w ciągu dwóch pierwszych zajęć.

Wykwalifikowana kadra wykładowców

Atmosfera podczas zajęć przyczynia się do ukształtowania się środowiska sprzyjającego nauce, które wspomaga wysiłki uczniów, rozwija ich wiarę we własne możliwości.

Opinie kursantów

Michał (Misiek) 2024-05-16
Bardzo profesjonalne kursy. Super Ekipa prowadzącą. Miejsce do Polecenia.
Małgorzata Macierzyńska 2024-05-15
Zajęcia Biofeedback stanowią doskonałą formę treningu dla mózgu. Wybraliśmy zajęcia w celu weryfikacji możliwości koncentracji dziecka oraz wsparcia w podniesieniu zdolności koncentracji. Z usług PCE korzystaliśmy już wcześniej i jesteśmy bardzo zadowoleni. Pomagajmy i wspierajmy nasze dzieci
Anita Rajska 2024-04-23
Zajęcia Tomatis bardzo dobrze wpływają na moje oceny i lepiej umiem się skupić na danym zajęciu. Serdecznie polecam i pozdrawiam.
Nicole Kuszewska 2024-04-19
Pani Anna P. od matematyki bardzo dużo mnie nauczyła i czuję się przygotowana do matury rozszerzonej. Polecam.
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
opinia kursanta
+48 503 101 701 kursy@pl.edu.pl